تعداد مقالات: 670
26. برآورد ریسک خشکسالی در سیستم‌های منابع آب (مطالعه موردی: زیر حوضه زرینه‌رود)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 707-713

مهدیه فرشادمهر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ مهنوش مقدسی؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


27. تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


28. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


29. بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 842-853

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


30. کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 855-868

ابوالفضل اکبرپور؛ محمدجواد زینلی؛ محمد ناظری تهرودی


33. مقایسه ضریب دبی عبوری در سرریزهای کنگره‌ای با هندسه‌های متفاوت با استفاده از نرم افزار Flow-3D و مدل آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 982-993

امیررضا بهره بر؛ محمد حیدرنژاد؛ علیرضا مسجدی؛ امیرعباس کمان بدست؛ امین بردبار


36. بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1304-1314

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی دیندالو؛ عباس خاشعی سیوکی


37. کاربرد مدلHydrus-2D در بررسی تغییرات رطوبت خاک زیر درختان پسته با سیستم قطره‌ای زیر‌سطحی

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1538-1549

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقا بزرگی؛ الهه کنعانی


38. مطالعه تأثیر آبیاری با فاضلاب‌های شهری بر غلظت فلزهای سنگین در خاک‌های سطحی جنوب شهر هرسین، کرمانشاه

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1550-1564

یونس خسروی؛ عباسعلی زمانی؛ عبدالحسین پری زنگنه؛ فردین نوری


39. بررسی آزمایشگاهی ضریب شدت جریان در سرریزهای کلید پیانویی دو سیکل

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 10-20

بیژن کمایی عباسی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد حیدرنژاد


40. اثر تراکم سه نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب و رسوب در حاشیه شهر مشهد

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 11-20

اعظم گرمئی؛ حجت امامی؛ رضا خراسانی


41. بهینه‌سازی تخصیص و برنامه‌ریزی تحویل آب در شبکه‌های آبیاری

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 12-23

امین کانونی؛ محمد جواد منعم


42. بررسی میزان آلودگی آبهای زیرزمینی به عناصر سنگین و پهنه‌بندی آن در منطقه گیلان مرکزی به کمک زمینآمار

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 13-21

صنم رهنمای رهسپار؛ علی شاهنظری؛ محمدرضا خالدیان؛ اکبر فرقانی


43. کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-24

بتول اشرف؛ امین علیزاده؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد بنایان؛ مهدی جباری نوقابی؛ حسین دهقانی سانیج


44. مقایسه عملکرد حسگر‏های هوشمند رطوبت خاک با چند روش متداول تعیین رطوبت خاک در روش آبیاری میکرو

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 16-25

علی اصغر قائمی؛ جواد رحمانی ثقیه


46. برآورد رطوبت سطحی خاک از تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از نمایه‌های پوشش گیاهی و گرمایی (پژوهشی موردی: گنبدکاوس)

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 151-162

سحر خزاعی؛ محمود رائینی سرجاز؛ اسماعیل ولی‌زاده؛ خلیل قربانی


47. مقایسه مشخصات پرش هیدرولیکی روی انواع بستر‌های موج‌دار

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 220-232

رضا بدیع زادگان؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


48. واکاوی میزان دانش فناوری‌های مدیریت آب کشاورزی شهرستان فلاورجان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 242-251

سمیرا نبی افجدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ احمد رضوانفر


49. بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 248-259

فرشته ترومیده؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


50. مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 259-270

امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مجید فروزش