تعداد مقالات: 670
51. تحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش (GLUE)

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 284-293

مهدی خراشادی زاده؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


52. ارزیابی پایداری تولید محصولات باغی با استفاده‌ی تلفیقی از مفاهیم آب مجازی‌و ارزش اقتصادی آب

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 335-345

فاطمه کاراندیش؛ سمیرا سالاری؛ عبداله درزی نفت‌چالی


53. تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت فریمان- تربت‌جام با رویکرد مدیریتی در سطح مزرعه

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 407-417

روزبه موذن زاده؛ امین علیزاده


55. بررسی سیستمی مکانیزم‌های فعال بر سرانه‌ی آب شهری و منابع آب تخصیص‌یافته‌ی آن با اولویت توسعه‌ی پایدار (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 433-443

فاطمه پورصالحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ حدیقه محمدی؛ سید‌رضا هاشمی


56. بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 510-516

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ یحیی چوپان


57. روش بدون شبکه محلی پتروو - گالرکین برای شبیه‌سازی جریان‌های آب‌های کم‌عمق در شرایط غیرماندگار

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 512-524

سعید دیمه‌ور؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی ملازاده


60. تعیین الگوی کشت بهینه مبتنی بر شاخص ردپای آب (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 588-602

محمدرضا گلابی؛ سهیلا فرزی؛ فریدون رادمنش


61. بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش‌بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 664-672

حسین انصاری؛ مهدی خدیوی؛ نسرین صالح‌نیا؛ ایمان بابائیان


62. استخراج معادله دبی جریان مستغرق و تعیین ضریب دبی در سرریز لولایی با فشردگی‌های جانبی مختلف

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 691-700

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمد جواد منعم؛ خداداد صفوی


64. ارایه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 722-735

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی


65. بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصولات زراعی در استان همدان

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 775-787

سیدمحسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ حسین دهقانی سانیج


66. کاربرد مدل Mike3 در شبیه‌سازی جریان گل آلود در مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد سفیدرود)

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 854-870

نفیسه ترکمانزاد؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش


68. ارزیابی روند خشک‌سالی در استان فارس با استفاده از شاخص شدت خشک‌سالی پالمر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 947-959

شیدا دهقان؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری


69. بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمیکمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و میزان لاوسون گیاه دارویی حنا تحت شرایط تنش کمآبی

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1029-1040

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی‌زاده؛ حسین انصاری


70. توزیع تعرق و کمبود فشار بخار در گلخانه ی تجاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1191-1203

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


71. بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی RCP4.5 درپیشبینی خشکسالیهای هواشناسی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1315-1326

نسرین صالح‌نیا؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان؛ آذر زرین


72. آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس‌آباد مغان.

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1565-1579

وحید ادبی؛ اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


73. تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از (ARID) شاخص مرجع کشاورزی برای خشک سالی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 21-34

محمد قبائی سوق؛ حمید زارع ابیانه؛ ابوالفضل مساعدی


74. اثرات کود آبیاری با استفاده از سامانه-های آبیاری بارانی و جویچه ای بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 21-33

محمد اسماعیل اسدی؛ پریسا شاهین رخسار


75. تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر ویژگی‌های مکانیکی ماسه بادی

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 22-31

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سمانه سلطانیان؛ مهدی قیصری