تعداد مقالات: 670
102. تحلیل آزمایشگاهی اثرمتقابل جریان یک‌سویه و باله بر مکانیزم خوددفنی خطوط لوله

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 960-971

جعفر مهرآبادی؛ بیژن قهرمان؛ کاظم اسماعیلی


104. تعیین ضریب تنش شوری و حساسیت آبی با رویکرد مطالعه بهره‌وری مصرف آب کوشیا (Kochia Scoparia L.) در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1204-1221

رضا صادق منصوری؛ منا گلابی؛ سعید برومند نسب؛ معصومه صالحی


105. بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور(

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1327-1336

سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی


106. بررسی هیدرولیک جریان شعاعی غیردارسی در آبخوان‌های آزاد در شرایط ماندگار

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1580-1588

محمد شایان نژاد؛ افسانه ابراهیمی


108. ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 34-44

بهاره همراز؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


109. بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 35-43

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان


110. بررسی تاثیر شیب بر ضریب رواناب سطوح با جنسهای مختلف تحت بارندگی طبیعی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 35-45

قربان مهتابی؛ فرشید تاران


112. ارزیابی کاراترین روش توسعه کم‌اثر و تعیین بهترین راه‌کار مدیریتی کمی سیلاب شهری با استفاده از رخدادهای به‌هنگام

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 40-52

محمد کبارفرد؛ رامین فضل اولی؛ مهدی ضرغامی؛ ابوالفضل اکبرپور


113. مدل‌سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 168-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ مجتبی رضائی؛ ابراهیم امیری


114. بررسی آزمایشگاهی افت انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی کوتاه و مقایسه آن با سرریزهای صلب

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 181-191

سید حسین رجائی؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


115. ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی استان گیلان برای مصارف کشاورزی و صنعت

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 246-256

سلمان بامداد ماچیانی؛ محمدرضا خالدیان؛ مجتبی رضایی؛ خسرو تاجداری


116. ارزیابی فنی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای شبکه آبیاری سد ستارخان شهرستان اهر

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 262-273

سوسن ولی اهری؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


117. کاربرد فیلتر کالمن غیر‌خطی توسعه‌یافته در بهبود نتایج مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان آزاد

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 275-282

سارا ساریخانی؛ مهدی ناصری؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محمدباقر شریفی


118. بررسی تصفیه فیزیکی و عملکرد هیدرولیکی فیلتر ژئوتکستایل در کاربرد پساب

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 307-315

زهرا امیری؛ مهدی قیصری؛ هومن صادقی نظر آبادی


119. بررسی اندازه طول شکست جت های آب ریزشی در حالت آزاد

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 309-318

امین سالم نیا؛ منوچهر فتحی مقدم


120. مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M5 در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند)

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 356-366

آتنا خلیلی نفت‌چالی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


122. اثر سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد ذرت دانه‌ای رقم سینگل کراس 700 در آبیاری قطره‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 453-461

شهرام اشرفی؛ سید حسین صدرقاین