نویسنده = بیژن قهرمان
ارائه معادله عمومی جهت پیشروی آب در نوار

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 163-180

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی


بازسازی دادههای بارش با استفاده از روشهای سنتی و زمینآماری مطالعه موردی: ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سیساب، خراسان شمالی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 93-103

نجمه خلیلی؛ امین علیزاده؛ حجت رضایی پژند؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی؛ کامران داوری


برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 205-219

مه‌روز نورعلی؛ بیژن قهرمان


بررسی تأثیر شوری و سدیم آب بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک و شاخص کیفیت فیزیکی خاک

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 35-43

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان