نویسنده = حسین شریفان
بررسی بکارگیری آب دریای خزر جهت آبیاری گیاه فلفل سبز تحت شرایط گلخانه ای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 274-285

فراست سجادی؛ حسین شریفان؛ صابر جمالی


بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب (هیبروزوم دانه متوسط) و تنش آبی بر اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 705-712

حسین شریفان؛ شکیبا میرزایی؛ محسن سیلسپور


تأثیر تنش آبی دوره‌ای و شوری ناشی از آب ‌دریای خزر بر عملکرد واجزای عملکرد گندم

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 266-274

رقیه افشاری؛ مهدی ذاکری نیا؛ حسین شریفان؛ محمد هادی پهلوانی


بهبود برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از ضریب اصلاحی به کمک مدل درخت تصمیم M5

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 53-61

حسین شریفان؛ خلیل قربانی


ارزیابی انواع روش‌های اندازه‌گیری برآورد هدایت هیدرولیکی خاک (مطالعه موردی: منطقه مشهد)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 127-135

سید مجید هاشمی‌نیا؛ حسین شریفان؛ کامران داوری