نویسنده = ابراهیم رحیمی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه پل

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 786-796

ابراهیم رحیمی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد‌مهدی احمدی


اصلاح ضریب سرعت سطحی در روش جسم شناور با مدل‌سازی جریان در نرم افزار فلوئنت

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 800-809

ابراهیم رحیمی؛ مجید رحیم‌پور