نویسنده = مجید رحیم‌پور
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه پل

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 786-796

ابراهیم رحیمی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد‌مهدی احمدی


بررسی صحت عملکردمدل‌های Sirmod، WinSRFR، Furdevو Pozal در تحلیل سیستم آبیاری جویچه‌ای

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 750-760

ساره سیاری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد ذونعمت کرمانی


اصلاح ضریب سرعت سطحی در روش جسم شناور با مدل‌سازی جریان در نرم افزار فلوئنت

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 800-809

ابراهیم رحیمی؛ مجید رحیم‌پور