نویسنده = محمد جواد منعم
بررسی تاثیرخودکارسازی شبکهی آبیاری دشت قزوین بر بهبود بهرهبرداری با رویکرد دینامیک سیستمها

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 80-92

سیده زهرا موسوی حسنی؛ محمد جواد منعم؛ مهسا واعظ تهرانی


بهینه‌سازی تخصیص و برنامه‌ریزی تحویل آب در شبکه‌های آبیاری

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 12-23

امین کانونی؛ محمد جواد منعم


بررسی شرایط مختلف هیدرولیکی و بهره‌برداری دریچه سالونی و توسعه مدل ریاضی سازه در انطباق با مدل هیدرودینامیک ICSS

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 24-35

ریحانه نقائی؛ محمد جواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی


استخراج معادله دبی جریان مستغرق و تعیین ضریب دبی در سرریز لولایی با فشردگی‌های جانبی مختلف

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 691-700

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمد جواد منعم؛ خداداد صفوی


ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی ضریب دبی دریچه سالونی در شرایط جریان مستغرق

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 811-819

فاطمه یوسفوند؛ محمد جواد منعم؛ محمدرضا کاویانپور


مدل پویای سیستم بهسازی شبکه آبیاری فومنات از دیدگاه شاخص‌های کفایت و عدالت

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 826-836

سمانه شعبانی؛ محمد جواد منعم؛ علی باقری


تنظیم کنترلگر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل تراز آب

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 581-590

سارا جمالی؛ محمد جواد منعم