نویسنده = محمد اسماعیل کمالی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کم آبیاری در پرتقال

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1381-1395

مهرداد شهابیان؛ علی چراتی؛ رمضانعلی دهقان؛ محمد اسماعیل کمالی


2. تهیه نقشههای پهنهبندی نیاز آبی سویا در استان مازندران

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1059-1072

محمد اسماعیل کمالی


3. ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 221-232

محمد اسماعیل کمالی پاشاکلایی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی