نویسنده = محمدعلی غلامی سفیدکوهی
تعداد مقالات: 11
1. ارزیابی و شبیه‌سازی کیفی رودخانه تالار با استفاده از مدل QUAL2KW

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1500-1510

سیده زهره هاشمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی


2. اثرمدیریت‌ آبیاری به‌همراه تزریق ژل فراجاذب و مواد آلی برکارایی مصرف آب و عملکرد کمی و کیفی پرتقال رقم تامسون

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 599-610

علی طاهری امیری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ محمود رائینی سرجاز


3. بررسی تأثیر الکترومغناطیس بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در شرایط آبیاری با پساب کشاورزی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 355-364

مریم صمدی؛ مجتبی خوش روش؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


4. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ذرت با استفاده از داده‌های سنجش از دور و الگوریتم سبال

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 25-39

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


5. تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


6. برآورد هم‌زمان هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر به روش حل معکوس معادله بوسینسک در اطراف زهکش زیرزمینی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 692-697

مریم بازاری جامخانه؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ سهراب عزیزپور


7. استفاده از تکنیک نمونه‌برداری مرحله‌ای در تعیین نقاط اندازه‌گیری هدایت هیدرولیکی در مزرعه

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 367-376

جمال عباس پلنگی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


8. بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح ایستابی کمعمق با استفاده از روشهای قطعی و زمین آمار (مطالعه موردی: اراضی دشت ناز ساری)

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 192-201

جمال عباس پلنگی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مریم عبدی مفتی کلائی


9. تعیین عمق‌های آستانه‌‌ای آب آبیاری برای تولید مرکبات در مناطق مرطوب ایران

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 918-926

هرمز عبادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


10. مدل‌سازی و تحلیل عددی جریان تحت شرایط آبیاری جویچه‌ای

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 665-677

علی کولائیان؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ حسن دادش‌زاده


11. ارزیابی مزرعه‌ای و آنالیز حساسیت مدل SIRMOD در آبیاری شیاری

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 473-483

محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ علی کولائیان