نویسنده = محمد ناظری تهرودی
شبیه‌سازی دو متغیره و تحلیل توام تبخیرتعرق گیاه مرجع با استفاده از توابع مفصل

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 639-656

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی


بررسی تغییرات سیگنال‌های کمبود منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 918-929

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ کارلو دی میکله؛ رسول میرعباسی


کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 855-868

ابوالفضل اکبرپور؛ محمدجواد زینلی؛ محمد ناظری تهرودی


طراحی شبکه پایش ایستگاه‌های باران‌سنجی با استفاده از تئوری بی‌نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-308

محمد ناظری تهرودی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یوسف رمضانی


بررسی تغییرات 30 ساله دبی جریان رودخانه‌های حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 424-433

محمد ناظری تهرودی؛ فرشاد احمدی؛ کیوان خلیلی