نویسنده = کورش قادری
کاربرد الگوریتم‌ هوشمند جهش قورباغه جهت واسنجی چند مدل تابش با هدف ارتقای دقت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو نمونه اقلیمی ایران

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 267-279

سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد مهدی احمدی


مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف کننده جریان واریزه‌ی سنگی با کاربرد موانع کاهش انرژی جنبشی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 783-795

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی


مدل‌سازی و پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل سری زمانی SARIMA در نمونه‌های اقلیمی مختلف ایران

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1079-1090

مهتاب حلمی؛ بهرام بختیاری؛ کوروش قادری


مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف‌کننده جریان واریزه‌ای

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1317-1330

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


مطالعه آزمایشگاهی افزایش کارایی مانع شبکه‌ای انعطاف‌پذیر در برابر جریان واریزه‌ای

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 788-800

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کورش قادری


بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه پل

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 786-796

ابراهیم رحیمی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد‌مهدی احمدی


ارزیابی مدل‌های هوشمند داده محور در برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه در چند اقلیم سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 484-495

بهرام بختیاری؛ علیرضا محبی دهاقانی؛ کورش قادری