نویسنده = سیدعلی اشرف صدرالدینی
شبیه‌سازی تجربی وعددی انتقال کوپل حرارت و آب در محیط متخلخل خاک

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 484-495

علی اصغر میرزایی؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ رضا دلیرحسن‌نیا


کاربرد مدل‌های SIRMOD و HYDRUS-3D برای شبیه‌سازی کامل فرایند آبیاری جویچه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 443-452

سعید نورآبادی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‌نیا