نویسنده = مصطفی یعقوب‌زاده
تعداد مقالات: 7
1. ارزیابی مدل DSSATv4.7 در شبیه‌سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم 4 تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 548-558

سعید قوامسعیدی نوقابی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ علی شهیدی؛ حسین حمامی؛ مهدی کلانکی


2. اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 482-497

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


3. اثر تغیییر اقلیم بر رطوبت خاک مزرعه ذرت با استفاده از داده های گزارش پنجم و مدل SWAP

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1832-1843

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ سیدرضا هاشمی


4. کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


5. پایش کیفی آب شرب با استفاده از شاخص‌های آنتروپی (مطالعه موردی: آبخوان مرکزی دشت بیرجند)

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 556-568

یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ محمد ناظری تهرودی


6. ارزیابی سه روش ریزمقیاس‌نمایی در پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی تحت تاثیرتغییراقلیم

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 323-334

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ حسین خزیمه نژاد؛ زهرا زراعتکار


7. بررسی عدم قطعیت سناریوهای انتشار تغییراقلیم در برآورد رطوبت خاک در طی هفته‌های رشد گندم

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 586-596

مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی امیرآبادی‌زاده؛ یوسف رمضانی؛ محسن پوررضا بیلندی