نویسنده = سمیه امامی
تعداد مقالات: 4
1. برآورد دبی رسوب معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1426-1438

حجت امامی؛ سمیه امامی؛ شادی حیدری


2. بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب صنعتی تصفیه نشده

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 667-676

یحیی چوپان؛ سمیه امامی؛ موسی حسام


3. بررسی عملکرد پنبه تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیهشده شهری (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1120-1128

یحیی چوپان؛ خلیل قربانی؛ سمیه امامی