نویسنده = سمیه امامی
تعداد مقالات: 5
1. برآورد ضریب دبی سرریزهای کنگره ای پلان منحنی با روش ترکیبی WOA-ANFIS

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1664-1676

سمیه امامی؛ جواد پارسا؛ حجت امامی


2. برآورد دبی رسوب معلق رودخانه با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1426-1438

حجت امامی؛ سمیه امامی؛ شادی حیدری


3. بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب صنعتی تصفیه نشده

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 667-676

یحیی چوپان؛ سمیه امامی؛ موسی حسام


4. بررسی عملکرد پنبه تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیهشده شهری (مطالعه موردی: تربت حیدریه)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1120-1128

یحیی چوپان؛ خلیل قربانی؛ سمیه امامی