نویسنده = عباس خاشعی سیوکی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثر توأم تنش آبی و آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکاله

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1571-1582

علی شهیدی؛ فاطمه فراتی؛ عباس خاشعی سیوکی


2. تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص‌های تولید پنبه رقم‌های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 301-309

علی شهیدی؛ فرشته بهرامی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی


3. کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


4. ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 34-44

بهاره همراز؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


5. بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1304-1314

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی دیندالو؛ عباس خاشعی سیوکی


6. ارزیابی داده‌های واسنجی‌شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک‌سالی

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 344-354

مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سحر بابایی حصار


7. مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M5 در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند)

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 356-366

آتنا خلیلی نفت‌چالی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی