نویسنده = کامران داوری
مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 27-37

پریسان طاهریان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی


رویکرد بهم پیوسته آب، انرژی و غذا در مدیریت منابع آب (محدوده مطالعاتی مشهد)

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1708-1721

وحیده صفایی؛ یاور پور محمد؛ کامران داوری


ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود داده

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 379-392

سحر خزاعی؛ محمود رایینی؛ کامران داوری؛ مجتبی شفیعی


ارایه معادله عمومی پسروی آب در آبیاری نواری

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 722-735

محمد مهدی چاری؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیایی