نویسنده = محمدجواد منعم
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد و ارزیابی پیوند آب، غذا و انرژی (نکسوس) در مدیریت شبکه های آبیاری مطالعه موردی شبکه آبیاری زایندهرود

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 275-285

محمدجواد منعم؛ سید معین حسینی؛ مجید دلاور


2. تعیین رابطه آستانه استغراق دریچه سالونی در شرایط مختلف جریان

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 647-656

محمدجواد منعم؛ فاطمه یوسفوند؛ محمد رضا کاویانپور


4. دسته بندی شبکه های آبیاری کشور براساس مسائل سازه های تنظیم و تحویل و ارائه راه کارهای مشترک بهبود عملکرد آن ها

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1292-1303

فرشید کریمی؛ محمدجواد منعم؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی