نویسنده = هادی رمضانی اعتدالی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1499-1513

حسین دهقانی سانیج؛ سمیرا اخوان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ الهه کنعانی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


2. بررسی ردپای آب در تولید طیور

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1562-1570

احسان موحدنژاد؛ علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی


3. تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 355-365

زهرا پرتوی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


4. آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس‌آباد مغان.

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1565-1579

وحید ادبی؛ اصغر عزیزیان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی؛ بهنام آبابایی


5. برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1448-1462

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباسعلی پورمحسنی پورمحسنی