نویسنده = کیومرث ابراهیمی
ارزیابی مدل های هوشمند در تدقیق پیش بینی دبی اوج سیلاب

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 794-804

انیس حسنی؛ فرشته مدرسی؛ کیومرث ابراهیمی


آنالیز حساسیت مدل Qual2kw در مدل‌سازی پارامترهای کیفی سفیدرود

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1233-1245

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی


بررسی تأثیر غلظت آلودگی بر ضرایب پراکندگی طولی و عرضی محیط متخلخل اشباع

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1257-1269

زهرا مردانی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


تاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر ارزش اقتصادی منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: دشت اراک)

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1363-1373

هاجر فضل الهی؛ کیومرث ابراهیمی؛ روح اله فتاحی