نویسنده = علی شینی دشتگل
تعداد مقالات: 2
2. اثر شیب و دبی ورودی بر راندمان و یکنواختی توزیع آب در آبیاری جویچه‌ای نیشکر

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 329-337

مجید حمودی؛ عباس ملکی؛ علی شینی دشتگل