نویسنده = احمد خسرایی
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تبخیر - تعرق پتانسیل از روش موازنه انرژی در مقایسه با روش تشتک تبخیر و فائو پنمن مونتیث

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 727-736

مهدی جوزی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن هژبر؛ احمد خسرایی