نویسنده = سعید برومندنسب
تعداد مقالات: 4
2. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از آنالیز ابعادی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 626-636

سعید زندی؛ سعید برومندنسب؛ جواد آینه چی


3. مدلسازی شوری خاک شبکه آبیاری و زهکشی گتوند-عقیلی با استفاده از تصویر ماهواره لندست 8 و رگرسیون های OLS و Ridge

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1039-1051

حسین رحمتی؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزدپناه؛ محمد الباجی


4. شناسایی تغییرات ناگهانی و تدریجی پارامترهای کیفی آب در ایستگاه‌های پایین‌دست سد گتوندعلیا

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 458-471

حسین رحمتی؛ سعید برومندنسب؛ زهرا ایزد پناه؛ محمد الباجی