نویسنده = یحیی سلاح ورزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر زئولیت برخصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چمن Festuca arundinacea تحت تنش خشکی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 103-114

یحیی سلاح ورزی؛ سمیه سرفراز؛ مریم کمالی؛ محسن ذبیحی؛ بهداد علیزاده