نویسنده = حمیده نوری
امکان‌سنجی کشت گلخانه‌ای با استفاده از آبیاری چگالشی (گیاه مورد مطالعه: ریحان)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1067-1078

حسین عرب نژاد؛ فرهاد میرزایی شیرکوهی اصل؛ حمیده نوری


برآورد شاخص سطح برگ محصولات گندم و جو با استفاده از شاخصهای گیاهی مستخرج از تصاویر ماهوارهای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 209-218

علی مختاری؛ حمیده نوری؛ مجید وظیفه‌دوست؛ آرزو نازی قمشلو