نویسنده = جلال بازرگان
بررسی آزمایشگاهی تغییرات گرادیان هیدرولیکی جریان غیرماندگار درون مصالح زهکشی تحت فشار

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2013-2024

رعنا نصیری؛ هادی نوروزی؛ جلال بازرگان


بررسی عددی تاثیرعوامل موثر بر میزان استهلاک انرژی جریان عبوری از روی شوت های مانع دار

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 796-806

حمید رفیعی؛ جلال بازرگان؛ علی باباخانی


استفاده از شاخص IRWQISC در ارزیابی کیفیت آب مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد گلابر زنجان)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1820-1831

شادی رسولی؛ جلال بازرگان؛ سید محمد شعاعی