نویسنده = سید محسن نبوی کلات
اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاه بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، اسمولیت‌های ‏سازگار، محتوی نسبی آب و عملکرد ذرت بچه (رقم پشن)‏

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1370-1381

گلناز بذرگر؛ سید محسن نبوی کلات؛ سعید خاوری خراسانی؛ محسن قاسمی؛ علیرضا کلیدری


اثر کم آبیاری و رقم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا (‏Glycine max L.‎‏) در استان ‏هرات-افغانستان

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 511-521

حبیب الله صابری؛ سید محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبای حقیقی


اثر کم آبیاری و پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات مرفولوژیک و عملکرد لوبیا ‏سبز ‏(‏Phaseolus vulgaris L.‎‏)‏

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 241-250

یاشا کامران؛ سید محسن نبوی کلات؛ رضا صدرآبای حقیقی