نویسنده = میرخالق ضیاءتبار احمدی
تاثیر کم‌آبیاری تنظیم ‌شده و کم‌آبیاری خشکی ناحیه ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 588-598

علی ضیاءتبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ علی قدمی فیروزآبادی