نویسنده = علی فرامرزی
ارزیابی روش‌های پهنه‌بندی پراکنش مکانی شاخص‌های کیفی آب‌های زیرزمینی در منطقه ترکمنچای

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 83-94

هادی ترکیان ایورقی؛ ناصر نظری؛ علی فرامرزی؛ علی خانی