کلیدواژه‌ها = تشت تبخیر
ارزیابی و واسنجی روابط تجربی برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1281-1291

وحید مونس خواه؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ احمد فاخری فرد


مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه‌شده و واقعی در شرایط گلخانه‌ای در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 937-947

سعید اکبری فرد؛ بهرام بختیاری؛ محمد محمد میرحبیبی؛ عباس رضایی استخروئیه


برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی گل مریم در شرایط کشت گلخانه‌ای شهرستان ورامین

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 480-488

اکرم دلاور؛ سید مجید میرلطیفی؛ قاسم زارعی