کلیدواژه‌ها = ضریب دبی مدل آزمایشگاهی
استخراج معادله دبی جریان مستغرق و تعیین ضریب دبی در سرریز لولایی با فشردگی‌های جانبی مختلف

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 691-700

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمد جواد منعم؛ خداداد صفوی