کلیدواژه‌ها = میکرولایسیمتر
برآورد نیاز‌آبی و ضرایب‌گیاهی گل سوسن در شرایط کشت گلخانه‌ای در شهرستان رشت

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1111-1120

امیرحسین امیدی؛ محمدرضا خالدیان؛ معظم حسن‌پوراصیل؛ جمالعلی الفتی چیرانی


مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه‌شده و واقعی در شرایط گلخانه‌ای در اقلیم نیمه‌خشک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 937-947

سعید اکبری فرد؛ بهرام بختیاری؛ محمد محمد میرحبیبی؛ عباس رضایی استخروئیه