کلیدواژه‌ها = توزیع سرعت
مدل ریاضی دوبعدی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 930-942

محمدرضا کریمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی