کلیدواژه‌ها = زمین‌آمار
ارزیابی روش‌های پهنه‌بندی پراکنش مکانی شاخص‌های کیفی آب‌های زیرزمینی در منطقه ترکمنچای

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 83-94

هادی ترکیان ایورقی؛ ناصر نظری؛ علی فرامرزی؛ علی خانی


بررسی غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی به روش زمین آماری (مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر)

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 875-890

رضا دهشیبی؛ فاطمه شیرزادی؛ عباس خاشعی سیوکی