کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای
ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 125-135

محمد ٌصانع؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتم - SEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازهگیری شده توسط Scintillometer

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 850-861

روژین علی‌محمدنژاد؛ سید مجید میرلطیفی؛ نعمت‌اله کریمی


روند توسعه اراضی کشاورزی در حوضه هیرمند افغانستان و چشم‌انداز آن با استفاده از طبقه‌بندی شی‌پایه تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 209-221

محبوبه زارع زاده؛ سعید مرید؛ نعمت‌الله کریمی؛ کاوه مدنی؛ فرشاد فاطمی