کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 10
1. امکان‌سنجی استفاده از آب‌های نامتعارف (پساب شهری) در کشاورزی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1844-1857

پروین ذولفقاری؛ مهدی ذاکری نیا؛ حسین کاظمی


3. بهره برداری از سد گلستان در شرایط سیلابی جهت حداقل نمودن خسارات ناشی از سیل در پاییندست سد

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1350-1361

زهرا صادقی؛ سعیدرضا خداشناس؛ حسین ثنایی نژاد؛ مهدی مفتاح هلقی


4. تهیه نقشههای پهنهبندی نیاز آبی سویا در استان مازندران

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1059-1072

محمد اسماعیل کمالی


5. ارزیابی روش نسبت فراوانی در پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی دشت الشتر، استان لرستان

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 119-129

ابراهیم نوحانی؛ ادریس معروفی‌نیا؛ خبات خسروی


6. تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


7. پتانسیل‌یابی منابع آب زیرزمینی دشت الشتر توسط مدل تابع شواهد قطعی

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 698-707

ابراهیم نوحانی؛ ادریس معروفی‌نیا؛ خه‌بات خسروی


8. ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی و مدل عددی MODFLOW در پیشبینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: خراسان جنوبی - دشت بیرجند)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 1-10

محسن محتشم؛ امیر احمد دهقانی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ مهدی مفتاح هلقی


10. ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 221-232

محمد اسماعیل کمالی پاشاکلایی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی