کلیدواژه‌ها = آنالیز ابعادی
برآورد ابعاد پیاز رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از آنالیز ابعادی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 626-636

سعید زندی؛ سعید برومندنسب؛ جواد آینه چی


مدلسازی آزمایشگاهی و عددی جریان درون حوضچه رسوبگیر گردابی با آب زلال و بررسی کارآیی آن

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 798-810

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ علی نقی ضیایی؛ حسین انصاری


استخراج معادله دبی جریان مستغرق و تعیین ضریب دبی در سرریز لولایی با فشردگی‌های جانبی مختلف

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 691-700

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمد جواد منعم؛ خداداد صفوی