کلیدواژه‌ها = عملکرد بلال
اثر تنش کم آبیاری و تراکم گیاه بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، اسمولیت‌های ‏سازگار، محتوی نسبی آب و عملکرد ذرت بچه (رقم پشن)‏

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1370-1381

گلناز بذرگر؛ سید محسن نبوی کلات؛ سعید خاوری خراسانی؛ محسن قاسمی؛ علیرضا کلیدری