کلیدواژه‌ها = بررسی آزمایشگاهی
مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف کننده جریان واریزه‌ی سنگی با کاربرد موانع کاهش انرژی جنبشی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 783-795

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری؛ علیرضا شجاعی شاهرخ آبادی


بررسی آزمایشگاهی اثر طول سری آبشکن‌های T شکل بر کنترل فرسایش کناره در شرایط غیر مستغرق در کانال پیچان‌رودی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 807-816

پدرام اسمعیلی؛ سیامک بوداقپور؛ محمد رستمی؛ مهدی میرزایی


ارزیابی مدل SVM و رگرسیون غیرخطی در محاسبه ضریب بده سرریزهای جانبی کلیدپیانویی برای بهره‌گیری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 994-1003

یاسر مهری؛ سولماز اسماعیلی؛ جابر سلطانی؛ مجتبی صانعی؛ محمد رستمی