کلیدواژه‌ها = کوکریجینگ
ارزیابی روش‌های پهنه‌بندی پراکنش مکانی شاخص‌های کیفی آب‌های زیرزمینی در منطقه ترکمنچای

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 83-94

هادی ترکیان ایورقی؛ ناصر نظری؛ علی فرامرزی؛ علی خانی


بررسی تغییرات مکانی و زمانی سطح ایستابی کمعمق با استفاده از روشهای قطعی و زمین آمار (مطالعه موردی: اراضی دشت ناز ساری)

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 192-201

جمال عباس پلنگی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مریم عبدی مفتی کلائی