کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگره‌ای ذوزنقه‌ای تک سیکل- دریچه

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 62-74

بهزاد خلیلی؛ اکرم عباسپور؛ داوود فرسادیزاده؛ جواد پارسا


تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن‌‌ منفرد بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال مرکب

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 211-222

صمد امامقلی زاده؛ امین ناظری؛ خلیل اژدری


بررسی تأثیر غلظت آلودگی بر ضرایب پراکندگی طولی و عرضی محیط متخلخل اشباع

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1257-1269

زهرا مردانی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


مطالعه آزمایشگاهی مساله زهکشی در آبخوان‌های ریزدانه با اثر تغذیه جریان سطحی

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1167-1181

صادق نادری؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل


مدل‌سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان‌های ماسه‌ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1486-1499

صادق نادری؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل


بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش عمق نصب زهکش بر بهبود شوری زهاب و مقایسه نتایج با ستاده‌های SEEP/W

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 187-196

عباس ستوده نیا؛ فهیمه رضی؛ پیمان دانش کار آراسته