کلیدواژه‌ها = مدل CE-QUAL-W2
استفاده از شاخص IRWQISC در ارزیابی کیفیت آب مخازن سدها (مطالعه موردی: مخزن سد گلابر زنجان)

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1820-1831

شادی رسولی؛ جلال بازرگان؛ سید محمد شعاعی


استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه‌سازی دمای مخزن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-118

محمد تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی عباسی؛ *، محمد حسین نیک سخن


بررسی تغذیه‌گرایی مخازن سدها با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی: سد شیرین‌دره بجنورد، استان خراسان شمالی)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 96-107

محمد ابراهیم خواجه‌پور؛ لیلا کریمی؛ مجتبی شیاسی ارانی؛ حسین انصاری