کلیدواژه‌ها = استان خراسان رضوی
" برآورد میزان آب مجازی گوشت قرمز دام سبک و سنگین در استان خراسان رضوی "

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 967-979

عفت محمدی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ام البنی محمدرضاپور؛ پرویز حقیقت جو


ﺑﺮرﺳﯽ تأﺛﯿﺮ اجرای طرح ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ نجات آب کشاورزی ﺑﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش افراد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع بحران آب

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 539-548

ابوالفضل مساعدی؛ نفیسه حسنعلی‏ زاده؛ محمد قبائی سوق؛ فاطمه حیران


بررسی تغییرات شاخص‌های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 817-825

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول