دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

عبدالمجید لیاقت؛ محمدرضا اویسی؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمد صالح


2. برآورد رواناب با استفاده از طرحواره‌های SIMTOP و BATS و تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از طرحواره پوشش گیاهی پویا در مدل سطح خشکی Noah-MP در حوضه نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی


3. مدلسازی جریان و تغییرات کیفی (شوری) آب‌زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MODFLOW و MT3DMS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

پریسان طاهریان؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی اصغر بهشتی؛ علی نقی ضیایی


4. پیش‌بینی مقادیر دما و بارش استان اصفهان براساس دو مدل ریزمقیاس نمایی Lars_WG و SDSM و روش شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمد حسین جهانگیر؛ آرین زرفشانی


5. مقایسه دو مدل فیزیکی بر پایه مویینگی - جذب سطحی برای تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع در هر دو ناحیه رطوبت‌های نزدیک به خشک و اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

اشکان طهرانی؛ عبدالمجید لیاقت؛ صارم نوروزی


6. بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگره‌ای ذوزنقه‌ای تک سیکل- دریچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

اکرم عباسپور؛ بهزاد خلیلی؛ داوود فرسادیزاده؛ جواد پارسا


7. ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمد اسماعیل کمالی؛ حسین انصاری


8. بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و بهره وری آب گندم در سه سامانه آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای نواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

سیروس صفرزاده؛ مریم صارمی؛ امیر فرشید؛ منیر دهقانی


9. مدل‌سازی ضریب دبی دریچه‌های قطاعی در شرایط جریان مستغرق با استفاده از روش‌های پایه کرنلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

کیومرث روشنگر؛ ارمان علیرضازاده صدقیانی؛ سامان شهنازی


10. بررسی آبیاری قطره ای زیرسطحی و زمان اولین آبیاری بر کمیت و کیفیت زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

یحیی چوپان؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ موسی حسام؛ عباس خاشعی سیوکی


11. بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر رواناب سطحی با مدل SWAT (مورد مطالعه: رودخانه مزلقان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمود ذاکری نیری؛ شهاب حاجی قاسمی؛ عطااله نجفی جیلانی


12. ارزیابی مدل های هوشمند جهت برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع در خاک های لومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

شادیه حیدری؛ مجتبی خوش روش


13. روندیابی سیل به روش موج سینماتیک در بستر GIS (مطالعه موردی: رودخانه قره‌چای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمود ذاکری نیری؛ مینا رضایی انور؛ معصومه سهرابی ملایوسفی


14. توزیع زمانی و مکانی ردپای آب و کارایی مصرف آب جو در مناطق مختلف ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

حلیمه پیری؛ مجتبی مبارکی


15. تعیین مقادیر مناسب پارامتر‌های طراحی سیستم آبیاری با دو رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

هادی رمضانی اعتدالی؛ کیوان زرعکانی؛ محدثه السادات فخار


16. بهینه‌سازی چندهدفه الگوی کشت مبتنی بر ردپای آب در استان‌های شرق کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

علی عارفی نیا؛ خالد احمدآلی


17. مطالعه ی اثر تغییر ارتفاع پوشش گیاهی با چیدمان منظم بر میرایی امواج با استفاده از مدل عددی Flow-3D

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

سید احمد قاهری نژاد؛ مهدی بهداروندی عسکر؛ محمد انصاری قوجقار؛ احسان پارسی


18. تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن‌‌ منفرد بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال مرکب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

صمد امامقلی زاده؛ امین ناظری؛ خلیل اژدری


19. مقایسه کارایی دو مدل دیست و آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمدرضا امداد؛ آرش تافته


20. تعیین بهره وری مصرف آب در ذرت دانه‌ای(SC 706)با استفاده از مدل AquaCrop در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

میثم پالاش؛ علی بافکار؛ بهمن فرهادی