تحلیل اثر برآورد سطح سایه‌انداز واقعی به روش سنجش از دور در تدقیق برآورد نیاز آبی باغات در فاز طراحی و بهره‌برداری آبیاری موضعی (مطالعه موردی: استان قزوین)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.

2 گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در روش آبیاری موضعی، تعیین درست سطح سایه‌انداز درختان در برآورد نیاز آبی و مدیریت مصرف آب اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش برای تخمین سطح سایه‌انداز از پردازش تصاویر ماهواره‌ای استفاده شد. طبق نتایج، سطح سایه‌انداز درختان انگور در شرایط واقعی 7/11 درصد بیشتر از مقادیر مرسوم در طراحی سامانه‌های آبیاری است. سطح سایه‌انداز واقعی در باغات زیتون، گلابی و سیب، هلو و شلیل، گیلاس و آلبالو و گردو نیز به ترتیب 7/35، 3/21، 3/28، 8/48 و 4/32 درصد کمتر از مقادیر مرسوم در طراحی آبیاری موضعی هستند. در طرح‌های آبیاری، مقدار سطح سایه‌انداز انگور و سایر درختان معمولاً 50 و 70 درصد و ثابت در نظر گرفته می‌شود در حالی که میانگین سطح سایه‌انداز واقعی برای تمامی درختان حدود 46 درصد بوده است. لذا در اغلب طرح ها، در برآورد سطح سایه‌انداز و نیاز آبی بیش برآورد صورت می‌گیرد. در واقعیت، بسته به عواملی نظیر نوع باغ، سن درخت، شرایط رشد و ... سطح سایه‌انداز متغیر بوده و متفاوت از مقادیر تخمینی می‌باشد. لازم است در هر سیستم، در طی بهره برداری، سطح سایه انداز با تصاویر ماهواره‌ای و یا ابزارهای دیگر، اندازه‌گیری و برنامه آبیاری بر اساس برآورد بهنگام نیاز آبی، تعدیل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of actual shading area estimation using remote sensing in evaluation of water requirement estimation of orchards in the design and operation phase of local irrigation (case study: Qazvin Province)

نویسندگان [English]

  • Bijan Nazari 1
  • Mahdi Younesi 2
1 Faculty of Engineering and Technology Imam Khomeini International University (IKIU) Qazvin, Iran.
2 Department of Irrigation and Drainage Engineering, Aburaihan Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the localized irrigation method, determining the surface of the shading of trees is very important in estimating water requirement and water use management. In this study, it was used to estimate the shading area of satellite imagery processing. According to the results, the shading area of grape trees in real conditions 7.11% more than conventional values in the design of irrigation systems. The actual shading area in olive, pear and apple, peach and nectarine, cherry and sour cherry and walnut are also 7.35, 3.21, 3.28, 8.48 and 4.32% less than conventional values in local irrigation design. In irrigation schemes, the surface area of the shade of grapes and other trees are usually 50 and 70%, and the constant is considered, while the average level of shading for all trees is about 46%. Therefore, in most of the projects, estimation of shading area and water requirement is estimated. In reality, depending on factors such as garden type, age of tree, growth conditions and... The shading area is variable and is different from the estimated values. It needs to be adjusted in any system during operation, shading area with satellite imagery or other tools, measurement and irrigation plan based on the updated estimation of water requirement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shading Area
  • Drip Irrigation
  • Water requirement
  • Remote Sensing
  • Irrigation management