بهینه سازی آب مصرفی چغندرقند در شرایط شوری آب آبیاری و وابستگی قیمت به کیفیت محصول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فارس، فسا

2 علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا، فارس فسا

3 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فسا، فارس ، فسا

4 گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اردکان

5 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

از مهمترین محدودیت ها در کاهش رشد و میزان محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک، کمبود آب آبیاری و هم چنین کاهش کیفیت آن است. بهینه سازی مصرف آب و مدیریت صحیح استفاده از آب های شور، روشی برای افزایش کارایی مصرف آب می باشد. در این پژوهش، تابع تولید محصول چغندرقند بر اساس مقدار و شوری آب آبیاری به دست آمد. سپس معادلات لازم جهت تعیین عمق بهینه آب آبیاری، زمانی که قیمت چغندرقند متغیر و تابع کیفیت آن (درصد قند) می باشد، تعیین گردید. به ازای شوری صفر دسی زیمنس بر متر و بر اساس قیمت های فعلی آب و محصول، نتایج نشان داد که برای به دست آوردن بیشینه محصول چغندرقند و سود در شرایط محدودیت زمین و آب مقادیر بهینه آب به ترتیب برابر 87/1، 77/1 و 52/1 متر می باشد. میزان صرفه جویی در مصرف آب در شرایط محدودیت آب، 7/18درصد و افزایش سطح زیر کشت نیز 20 درصد محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimizing water consumption of sugar beet in conditions of the irrigation water salinity and dependency of the yield price to quality

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Shamshiri 1
  • Ali Shabani 2
  • ali reza Sepasian 3
  • abolfazl azizan 4
  • Ali Reza Sepaskhah 5
1 Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fars, Fasa
2 Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Fasa University, Fars Fasa
3 Department of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Fasa University, Fars
4 Assistant Professor of Department of Water Science and Engineering, Ardakan University
5 Water Engineering Department, Agricultural faculity, Shirazuniversity, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Scarcity of irrigation water and reduction of its quality are the most important reasons in reducing the growth and yield of agricultural products in arid and semi-arid regions. Optimization of the water use and proper management of saline water is a way to increase water use efficiency. In this research, sugar beet production function was obtained based on the amount and salinity of irrigation water. Then, the needed equations for determining the optimum irrigation water depth when the price of sugar beet is variable and dependant on its quality (sugar content rate) is determined. For salinity of 0 ds/m and based on current prices of water and crop, optimum amounts of water were 1.87, 1.77 and 1.52 m to obtain the maximum yield and maximum profit under limited land and limited water conditions, respectively. The amount of water saving under water limiting conditions were 18.7 %, respectively, and the cultivation area increased by 20%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation analysis
  • land limiting
  • Saline Water
  • water limiting