امکان‌سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تفرش در کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی،گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

چکیده

تقریباً 70 درصد از مصرف آب جهان، ازجمله آب‌هایی که از رودخانه‌ها منتقل و یا از منابع زیرزمینی پمپاژ می‌شوند، برای آبیاری کشاورزی استفاده می‌شود. استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده جهت آبیاری به‌عنوان یک منبع مهم جایگزین در استراتژی جدید مدیریت آب، در کشورهایی که با کمبود شدید منابع آب مواجه هستند، مطرح است. هدف از این مطالعه بررسی امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تفرش برای آبیاری زراعی بود. این تحقیق، مطالعه‌ای توصیفی –مقطعی است. به این منظور تعدادی از پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری تفرش در بازه زمانی فروردین- شهریور سال 1396، به‌صورت ماهیانه اندازه‌گیری و با استانداردهای سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست امریکا (EPA)، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (FAO) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) مقایسه و در نرم‌افزار اکسل تحلیل گردید. میانگین غلظت باقیمانده در پساب خروجی برای COD، BOD5،DO، TSS، سرب، مس، کادمیوم برحسب میلی‌گرم بر لیتر و pH به ترتیب به 35/08، 17/56، 0/92، 25/40، 0/038، 0/017، 0/003 و 7/60 بود که بیشترین بار آلی مربوط به ماه‌های تیر و مرداد بود. میانگین کل راندمان حذف برای COD، BOD و TSS به ترتیب برابر با 90/13 و 92/28 و 89/49 درصد محاسبه شد. میانگین پارامترهای میکروبی کلی فرم مدفوعی 194/16 و کلی فرم کل 897/50 MPN/100ml بود. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین پارامترهای کیفی موردمطالعه پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر تفرش در محدوده استاندارد استفاده در کشاورزی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of reuse of wastewater Tafreshʼs municipal sewage treatment plant in agriculture

نویسنده [English]

  • Nafiseh Aghababaei
Lecture, Department of Chemical Engineering, Tafresh University, Tafresh, Iran
چکیده [English]

Approximately, seventy percent of the water used in the world, including all the water diverted from rivers and pumped from underground is used for agricultural irrigation. Use of treated wastewater for irrigation is considered as an important alternative water source in the new water management strategy of the countries facing severe deficiency of water resources. The aim of this study is to examine the possibility of using the wastewater of Tafreshʼs municipal sewage treatment plant for agriculture irrigation. This research is a descriptive-cross sectional study. For this purpose, some of the physical, chemical, and microbial parameters regarding the wastewater quality of Tafreshʼs municipal sewage treatment plant between April and September 2017 were measured on a monthly basis, then compared with the standards of Iranian Environmental Protection Organization, Environmental Protection Agency (EPA), World Health Organization (WHO) and World Food and Agricultural Organization (FAO), and analyzed by Excel software. Results showed that the average residual concentration in wastewater effluent for COD, BOD, DO, TSS, lead, copper, cadmium in mg/L and pH were 35.08, 17.56, 0.92, 25.40, 0.038, 0.017, 0.003 and 7.60, respectively. The total average of removal efficiency for COD, BOD5 and TSS were calculated as 90.13, 92.28 and 89.49%, respectively. Values of microbial parameters were total coliform 194.16, fecal coliform 897.50, manufacturer part number (MPN)/100 ml. The results showed that the mean values of the quality parameters of the studied output wastewater of municipal sewage treatment plant in the city of Tafresh were in the standard range for the uses of agriculture and irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Reuse
  • Sewage treatment plant
  • Tafresh
  • Agriculture use