ارزیابی مدل AquaCrop تحت مدیریت کم‌آبیاری کلون‌های جدید سیب‌زمینی در همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

4 کارشناس ارشد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

5 استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در این پژوهش عملکرد ماده خشک و بهره‌وری مصرف آب پنج کلون مختلف سیب‌زمینی تحت شرایط کم‌آبیاری در سطوح 100، 90، 80، 70، 60 و 50 درصد نیاز آبی با مدل AquaCrop ارزیابی شد. آزمایشات مزرعه‌ای در قالب طرح کرت‌های خرد شده بر مبنای بلوک‌های کامل تصادفی طی دو سال در ایستگاه اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان اجرا گردید. پس از آنالیز حساسیت، از نتایج آزمایشات سال اول برای واسنجی و سال دوم برای صحت‌سنجی مدل استفاده شد. نتایج نشان داد این مدل در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سیب‌زمینی به‌طور متوسط در بین همه تیمارهای آبیاری و کلون‌ها به‌ترتیب دارای خطای 10.95و 47.34 درصد بود. لذا این مدل دقت کمتری در برآورد بهره‌وری مصرف آب نسبت به برآورد مناسب عملکرد سیب‌زمینی داشت. تحت شرایط کمبود آب در بین کلون‌های مورد بررسی، کلون 2-397008 دارای بیشترین عملکرد و بهره‌وری آب در سطح 80 درصد نیاز آبی به‌ترتیب به‌مقدار 16.39 تن بر هکتار و 3.41 کیلوگرم بر متر مکعب بود. لذا پیشنهاد می‌گردد که این کلون و آبیاری به میزان 80 درصد نیاز آبی توسط کشاورزان منطقه مورد استفاده قرار گیرد تا 20 درصد صرفه‌جویی آب داشته و بیشترین عملکرد و بهره‌وری آب حاصل گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of AquaCrop Model under Deficit Irrigation Management of Potato New Clones in Hamedan

نویسندگان [English]

  • mehdi jovzi 1
  • Zahra Ghorbani 2
  • Ali Ghadami Firouzabadi 3
  • Nabiollah Sepehri 4
  • Hamid Zare Abyaneh 5
1 Soil and Water Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
2 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Prof, Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization,Hamedan, Iran.
4 MA in Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
5 Professor, Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

In this study, dry matter yield and water productivity of five clones of potato under irrigation conditions at 100, 90, 80, 70, 60 and 50% water requirement levels were evaluated by AquaCrop model. Field experiments were conducted in split plot design based on randomized complete block design with two years at Ekbatan station of Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamedan province. After sensitivity analysis, the results of the first year experiments were used for calibration and the results of the second year experiments were used for model validation. The results showed that this model had an average error of 10.95 and 47.34% in simulating yield and water productivity of potato, respectively. Therefore, this model was less accurate in estimating water productivity than the appropriate estimation of potato yield. Under water shortage conditions, Clone 397008-2 had the highest yield and water productivity at 80% of water requirement with 16.39 ton ha-1 and 3.41 kg m-3, respectively. Therefore, it is recommended that this clone and irrigation use 80% of the water requirement by the farmers in the region to achieve 20% water saving and maximize potato yield and water productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potato growth simulation
  • Potato yield
  • Water productivity
  • Water requirement