برآورد ارزش اقتصادی آب آبیاری تحت رویکردهای مختلف آماده-سازی داده‌های اراضی شالیزاری استان گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان رشت ایران

3 3- استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

تولید برنج فعالیت اصلی اقتصاد کشاورزی در استان گیلان می‌باشد. برنج به کم‌آبیاری حساس بوده و رخداد آن منجر به کاهش عملکرد آن می‌شود. مطالعه حاضر به برآورد ارزش اقتصادی آب آبیاری برنج در استان گیلان پرداخته است تا ارزش واقعی این نهاده کمیاب در این استان مشخص شود. برای تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری از رهیافت تابع تولید و داده‎های مقطعی سال زراعی 94-1393 مربوط به 544 شالیزار که به روش نمونه‎گیری خوشه‌ای در سطح این استان جمع‌آوری شده است، استفاده شد. داده‌های مورد استفاده شامل مقدار مصرف انواع نهاده‌ها، مقدار تولید، هزینه نهاده‌ها و ارزش تولید بود. به‌منظور آماده‌سازی داده‌های مزرعه‌ای از سه رویکرد شامل حذف مشاهده‎های پرت و اثرگذار (رویکرد اول) براساس نمودار باکس، استفاده از مشاهدات منبطق بر معادله روند عملکرد- مصرف نهاده (رویکرد دوم) و انطباق داده‌های مزرعه‌ای با استاندارد مصرف نهاده‎ در مناطق مختلف استان گیلان (رویکرد سوم) استفاده شد. نتایج نشان داد که متوسط ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب آبیاری در اراضی شالیزاری استان گیلان در سه رویکرد یادشده به‌ترتیب 15240، 17280 و 17240 ریال بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the economic value of irrigation water based on different approaches to preparing paddy fields data in Guilan province

نویسندگان [English]

  • Golnaz Rezaei 1
  • Mohammadreza Khaledian 2
  • Mohammad Kavoosi-Kalashami 3
  • Mojtaba Rezaei 4
1 Water Eng. Dept, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan; P.O.BOX 41635-3756, Rasht, Iran
2 Dept of Water Engineering Faculty of Agricultural Sciences University of Guilan Rasht Iran
3 3. Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan; P.O.BOX 41635-3756, Rasht, Iran
4 4. Assistant Professor, Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

Rice production is the main activity of agricultural economy in Guilan province. Rice is sensible to water deficit and its occurrence results in yield penalty. The present study estimated the economic value of rice irrigation water in Guilan province to determine the value of this scarce input in this province. To determine the economic value of irrigation water, the production function approach and cross-sectional data of 2014-2015 from 544 paddy fields were analyzed using cluster sampling method in the province. The data used include the amount of different inputs, the amount of yield, the cost of inputs, and the value of yield. Field data were prepared from three approaches including: eliminating outliers and extreme observations (the first approach) based on box plot, use of yield-input equation for selecting data set (the second approach), and selecting field data based on Agricultural-Jihad Organization standard pattern of paddy input-yield levels in different regions of Guilan province (the third approach). The results showed that the average economic values per cubic meter of irrigation water in paddy fields of Guilan province were 15240, 17280, and 17240 Rials, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Function
  • final production
  • Production Inputs