بررسی اثر پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی فلفل دلمه‌ای تحت آبیاری با آب مغناطیسی.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران

چکیده

افزایش جمعیت در کشور نیاز به افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد. استفاده از تکنیک‌های جدید در خصوص افزایش عملکرد و استفاده حداکثری از منایع آب موجود ضروری است. استفاده از پرایمینگ با توجه به کاهش دوره کشت باعث کاهش آب مورد نیاز در طول دوره رشد می‌شود. میدان مغناطیسی بر روی آب اثراتی داشته که باعث افزایش و بهبود برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه می‌گردد. این پژوهش جهت بررسی اثر آب مغناطیس شده و پرایمینگ بذر بر خصوصیات رشدی گیاه فلفل دلمه در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. این پژوهش به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار و دو فاکتور پرایمینگ با دو سطح (بدون پرایمینگ و هیدروپرایمینگ) و میدان مغناطیسی با سه سطح (صفر، 3/0 و 6/0 تسلا) اجرا شد. نتایج نشان داد که آب مغناطیسی در سطح احتمال یک درصد بر سطح برگ، طول ساقه چه، وزن تر و خشک ساقه معنی‌دار بوده ولی بر وزن تر و خشک برگ در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. همچنین هیدروپرایمینگ بذر بر صفات قطر ریشه و طول ساقه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. اثر متقابل تیمارها نیز بر مجموع طولی ریشه، طول ریشه، وزن خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد و بر سطح ریشه، حجم ریشه، وزن تر ریشه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. استفاده از آب مغناطیسی با میدان های 3/0 و 6/0 تسلا به ترتیب باعث افزایش 1/13 و 93/20 درصدی سطح برگ؛ 73/13 و 69/15 درصدی وزن تر برگ شده و بیشترین میزان وزن تر ساقه (27/0 گرم) در تیمار آبیاری با آب مغناطیسی 6/0 تسلا و کمترین میزان آن (2/0 گرم) در تیمار آب معمولی مشاهده شد. بیشترین میزان حجم ریشه در تیمار آب مغناطیسی 6/0 تسلا و هیدروپرایمینگ بذر (24/0 سانتی‌متر مکعب) مشاهده شد. بیشترین میزان (53/0 گرم) وزن تر ریشه در تیمار آب مغناطیسی 3/0 تسلا و هیدروپرایمینگ بذر و کمترین میزان (39/0 گرم) در تیمار آب مغناطیسی 3/0 تسلا و بدون پرایمینگ بذر مشاهده شد. در نهایت در این پژوهش اعمال آبیاری مغناطیسی و هیدروپرایمینگ بذر منجر به بهبود خواص مورفولوژیکی نشاء فلفل دلمه‌ای شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of Seed Priming on Growth properties of Sweet Pepper under Irrigation with Magnetized water.

نویسندگان [English]

  • Abbas Safarizadeh-sani 1
  • Banejad Hossein 2
  • Morteza Goldani 3
  • Mostafa Gholizadeh 4
1 water Science and Engineering Department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 water sciences and engineering dept., Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad, MaSHHAD, iRAN
3 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
4 chemistry department, faculty of science, ferdowsi university of mashhad, mashhad-iran
چکیده [English]

The increase in population in the country needs to increase the agricultural products. It is necessary to use new techniques to increase performance and make maximum use of available water resources. Priming decreasesthe cultivation period. Therefore, the total water requirement during the growing season will be reduced.The magnetized water has effects on some of the morphological characteristics of the plant, improve them. This study was conducted to investigate the effect of magnetized water and seed priming on growth characteristics of bell pepper in Ferdowsi University of Mashhad. This research was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with five replications and two priming factors with two levels (without priming and hydropriming) and magnetic field intensity with three levels (zero, 0.3 and 0.6 Tesla). The results have been shown that magnetized water was significant at 1% probability level on leaf area, shoot length, fresh and dry weight of shoot but on fresh and dry weight of leaf at 5% probability level Seed hydro priming was also significant on root diameter and stem length at 5% probability level. The interaction effects of treatments were significant on root length, root dry weight at 1% probability level, and on root surface, root volume, root fresh weight at 5% probability level.The use of magnetized water with 0.3 and 0.6 Tesla magnetic intensity increased the leaf area by 13.1% and 20.93%, 13.73% and 15.69% leaf fresh weight, respectively, and the highest stem fresh weight (0.27 g) in magnetizes water as irrigation was 0.6 Tesla and its lowest (0.2 g) was observed in ordinary water treatment. The highest root volume was observed in 0.6 Tesla magnetic intensity and seed hydro priming treatment (0.24 cm3). The highest (0.53 g) root fresh weight was observed in 0.3 Tesla and seed hydro priming and the lowest (0.39 g) in 0.3 Tesla, magnetic intensity, seed treatment without seed priming. As a result, irrigation with magnetized water and seed hydro priming resulted in improvement of morphological properties of bell pepper transplant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydro-priming
  • magnetized field
  • Root volume
  • a seedling of sweet pepper
  • a sum of root length